• Novinky

      • „Týždeň zdravej výživy“ - 12.10.2020 – 16.10.2020

      • Dôležitou vecou k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Preto sa na našej škole uskutočnil „Týždeň zdravej desiaty“ zameraný na zníženie množstva sladkostí a sladkých nápojov, a zvýšenie množstva ovocia, zeleniny a čistej vody na desiatu. V tomto týždni sa žiaci snažili nosiť zdravé desiaty, či už to boli zdravé chlebíky, zdravé tyčinky, jogurty, tiež zdravé čaje, mlieko a najmä čistú vodu, ktorá je najzdravšia.
       Zdravé desiaty dodržali nosiť všetci naši žiaci a preto víťazmi boli všetci a získali zdravé celozrnné tyčinky a dobre si na nich pochutili.
       Tiež sme si urobili malú výstavku ovocia a zeleniny, ktorú potom žiaci spolu skonzumovali.

      • Zahájenie školského roka 2020/2021

      • Vážení rodičia!

       Otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. 9. 2020  o 9,10 hod.

       Účasť žiakov na vyučovaní je povinná.

       Otvorenie bude prebiehať v triedach. Povinnosťou žiaka je priniesť si rúško a hygienické vreckovky.

       Vstup zákonných zástupcov do priestorov školy je zakázaný s výnimkou žiakov 1. ročníka , ktorého smie sprevádzať iba jeden zákonný zástupca.

       Žiaci si  v prvý deň prinesú iba prezuvky.

       Povinnosti zákonných zástupcov:

       • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.)
       • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie.
       • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
       • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška( jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
       • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a ŠKD na školský rok 2020/2021.
       • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.
       • Na základe pokynov MŠVVaŠ SR zákonní zástupcovia nemôžu vstupovať do budovy školy. Žiakov 1. ročníka v 1. deň môže sprevádzať iba jeden zákonný zástupca, ktorý musí mať rúško.
       • V prípade , že žiak prejavuje príznaky ochorenia, alebo mu bola nameraná zvýšená telesná teplota alebo horúčka, žiak nebude do zariadenia prijatý.
       • Žiak do školy vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pred vstupom si žiak dezinfikuje ruky. Vstupuje do šatne bez sprievodu zákonného zástupcu.
      • Organizačné pokyny

      •  

       Organizačné pokyny k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 01. 06. 2020

        

       • Škola bude pre žiakov otvorená od 7:30 hod.
       • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu - každý deň v dĺžke 4 vyučovacích hodín do 11:30 tak, aby boli zaistené všetky hygienicko - epidemiologické nariadenia.
       • Každodenný ranný filter - zmeranie teploty žiaka, dezinfekcia rúk, vstup s rúškom. Rúško si žiak odloží až po príchode do svojej triedy.
       • Pri prvom vstupe predloží zákonný zástupca vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, taktiež po každom prerušení dochádzky na viac ako 3 dni.
       • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové vreckovky.
       • Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni tak, aby boli dodržané všetky potrebné hygienické nariadenia.
       • ŠKD bude v prevádzke každý deň od 11:30 do 16:30hod.
       • Vzdelávanie bude zamerané na precvičovanie, utvrdzovanie učiva, na posilnenie výchovných predmetov a na podporenie sociálnych zručností. Z toho vyplýva, že nebude pokračovať podľa ŠkVP.
       • Škola pred nástupom na vyučovanie, ako aj v priebehu vyučovania zabezpečí dôkladné čistenie a dezinfekciu všetkých priestorov, v ktorých sa žiaci a zamestnanci budú nachádzať. Taktiež sa bude dbať na pravidelné a časté vetranie miestností a zvýšený pobyt žiakov v exteriéri.
       • Rodičia nebudú mať povolený vstup do priestorov školy. Svoje dieťa si môžu vyzdvihnúť po telefonickom kontakte s vyučujúcim.
      • Rozhodnutie riaditeľky školy

      • Rozhodnutie o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ v 2. polroku šk.r. 2019/2020

       Na základe Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 6.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14. 04. 2020, riaditeľka Základnej školy, Farská ulica 20, Horné Lefantovce rozhodla:

       1. V období od 6. 4. 2020 sa nebude klasifikovať žiaden predmet v priebežnom hodnotení. Žiakom nebudú zadávané kontrolné práce, písomné previerky, diktáty, testy. Hodnotenie bude mať charakter konštruktívnej spätnej väzby a bude mať aj motivačný charakter.
       2. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok učiteľ získava z portfólií žiackych prác = pracovné listy, žiacke práce, projekty a známok, ktoré získali do konca marca 2020.
       3. Po obnovení vyučovania sa v školách písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej 3 týždne od nástupu žiakov do školy.
       4. Na záver školského roka žiaden žiak nebude hodnotený stupňom nedostatočný.
       5. Všetky výchovy (náboženská výchova, pracovné vyučovanie, informatika, clil, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova) nebudú hodnotené - ale na vysvedčení bude uvedené slovo „absolvoval“. Ostatné predmety budú klasifikované.
      • Oznam:

      • Základná škola, Farská ulica 20, Horné Lefantovce

        

        

       Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. 3. 2020:

       1. Školy zostanú zatvorené až do odvolania.

       2.Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

       Na základe uvedeného Vám zasielam tlačivá, ktoré mi prosím pošlite späť v termíne do 15.4.2020- kedy je na našej ZŠ stanovený termín zápisu detí do 1. ročníka, pokiaľ máte záujem , aby Vaše dieťa bolo zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky na našej ZŠ.

       Ďalšie potrebné informácie Vám budú doručené e-mailom. Taktiež odporúčam sledovať webovú stránku školy a obce Horné Lefantovce.

       Tlačivá k zápisu je možné si stiahnuť aj z webovej stránky obce.

       Spôsob doručenia tlačív:

       1. Poštou
       2. Mailom (tu bude potrebné doplniť podpisy rodičov aj v tom prípade, ak by ste nám

       zaslali scan)

        

       Kontakty: tel: 0903 202 353

                       e-mail: skolalefantovce@post.sk

        

       V H. Lefantovciach, 26.3.2020                                                                   Mgr. Janka Jankulová                        

                                                                                                                                  riaditeľka

      • Zápis do 1. ročníka 2020/21

      • Zápis do 1. ročníka školy

                                                                                                                                             

       Dôležité informácie súvisiace so zápisom:

       Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku /do 31.8./ dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

       • Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Pri zápise je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
       • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri zápise uviesť  osobné údaje v súlade so školským zákonom.
       • Pri zápise sa kladie dôraz na primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti.
       • Do 1. ročníka našej ZŠ je možné zapísať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto deti budú vzdelávané v klasickej triede formou individuálnej integrácie.
       • O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2020.
       • Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľku základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej, emocionálnej, má zdravotné problémy).

        

       Súčasťou žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je:

       • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
       • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
       • Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať pri jeho zápise do školy.

       Všetky ďalšie dôležité informácie dostanete pri našom osobnom stretnutí

       Čo ponúkame:

       • Kvalitné primárne vzdelanie , zameranie na výučbu ANJ a MAT
       • Rodinné prostredie, individuálny prístup pri danom počte žiakov
       • Návšteva ZŠ v mieste bydliska-odstránenie časového stresu z cestovania
       • Výchova ku kultúre, k ľudovým tradíciam a zdravému životnému štýlu
       • Výučba NEJ formou záujmového útvaru
       • ŠvP, výlety , exkurzie, súťaže, výchovné koncerty, športové aktivity
       • Súbor zošitov a PZ pre každého prváka GRÁTIS
       • Po dohode možnosť individuálneho termínu zápisu do 1. roč.
       • Kontakt: 77 86 009, skolalefantovce@post.sk

       Dokumenty sú k dispozícii na stránke obce Horné Lefantovce

      • Putovná výstava

      • 13.2. k nám zavítala putovná výstava fyzikálnych a chemických pokusov, ktorá bola určená pre vekové kategórie 6-19 rokov. Atraktívnosťou bolo, že prebiehala interaktívnou formou medzi žiakmi a účinkujúcimi. A my žiaci sme mali možnosť presvedčiť sa, že aj také predmety , ako sú fyzika a chémia, ktoré sú niekedy strašiakom pre žiakov na 2.stupni, môžu byť zaujímavé a pútavé.

      • Karneval

      • Posledný deň pred jarnými prázdninami patril školskému karnevalu, ktorý bol spestrený rôznymi zaujímavými súťažami, kde žiaci mohli ukázať svoj um, šikovnosť a kreativitu. Bol to super deň, ktorý si žiaci po polročnom vysvedčení  naozaj zaslúžili.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

       Vyhodnotenie

       Kategória - poézia

       1. miesto  N. Ďurinová - 4. roč.
       2. miesto  N. Vaňová - 3. roč.
       3. miesto  L. Pavlíková - 4. roč.

        

       Kategória - próza

       1. miesto E. Tomková -4. roč.
       2. miesto  N. Ilášová - 3. roč.  
       3. miesto  L. Varga - 4. roč.                                                  
      • Divadlo

      • Deti z našej školy spolu s ďalšími dvomi malotriedkami si po období skúšania a polročných písomiek oddych v podobe návštevy historickej budovy SND naozaj zaslúžili a s veľkým záujmom si pozreli detskú operu s názvom Veľká doktorská rozprávka. Bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok, škoda len, že niektoré deti boli o tento zážitok ukrátené, pretože boli choré. A o čo vlastne v rozprávke išlo?

       V snívajúcej hlave tajomného pána doktora sa dejú prapodivné veci. Oživuje Vodníka, Vílu Amálku, Černokňažníka Magiáša, Trpaslíka, Híkavca a rôzne ďalšie rozprávkové stvorenia. Na náš dospelácky svet „sivej reality“ sa slovenský skladateľ Milan Dubovský pozrel vo svojej Veľkej doktorskej rozprávke očami detí: a čo uvidel, to prerozprával jazykom bezhraničných možností detskej fantázie, na ktorú tí skôr narodení vari už aj zabudli!

      • Oznam:

      • Dňa 09. 01. 2020 o 16:30 sa uskutoční

       triedne rodičovské združenie v budove

       ZŠ Horné Lefantovce. Účasť rodičov

       je potrebná.

      • Koncert

      • 04.12.2019 – Náučný koncert „Nesieme vám novinu“ s folklórnym súborom „Rodina Hlbocká“ z Piešťan

       V stredu, 04. 12. 2019 sa na ZŠ Horné Lefantovce konal výchovný koncert pre žiakov ZŠ a pre deti z MŠ. Koncertom nás sprevádzali otec a dcéra rodiny Hlbockých – Mária a Peter Hlbockí.

       Boli  oblečení v krojoch, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska, čo vytváralo nezameniteľnú atmosféru. Žiaci videli a počuli rôzne ľudové hudobné nástroje ako sú fujara, gajdy, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, mrmlák, flauty, husle, violončelo, ninera, heligónka, zvonce ako aj sprievodné hudobné nástroje ozembuch, triangel, rolničky, bzučák a iné. Tento koncert bol orientovaný na Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Začínali s obdobím prichádzajúcej zimy na Martina, postupne prechádzali významnými dňami, spojenými s rôznymi pranostikami a praktikami (Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia), až sa dostali k samotnému Štedrému dňu. Vianočná atmosféra bola navodená koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov spolu s našimi žiakmi a deťmi z MŠ. Na záver koncertu sa ozývala celou školou najkrajšia vianočná pieseň – Tichá noc.
       Koncert bol zábavný a poučný.

      • Mikuláš

      • Sviatok svätého Mikuláša sa už odpradávna spájal s vierou v bohatstvo. Obchodníci v ten deň radi uzatvárali zložité obchody. Okolo Mikulášskej osoby sa zachovalo najviac zvykov súvisiacich s jeho obdarovaním všetkých detí. V podvečer sviatku navštevuje muž s bielou bradou deti a nadeľuje im sladkosti, ale ich aj dobrotivo karhá. Kedysi mal Mikuláš aj početný sprievod, ktorý sa postupne zredukoval na anjela a čertov. Aj na deti v našej školičke napriek chrípkovej epidémii Mikuláš nezabudol. Obdarované deti mu s vďačnosťou zaspievali niektoré zimné a vianočné  koledy, medzi ktorými nechýbala ani známa pieseň: „Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú nôšku, daj nám z tvojich darov trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš.

      • Benefičný koncert

      • Patrí už k peknej tradícii, že adventné obdobie sa na našej škole nesie v znamení príprav na benefičný koncert. Tentokrát sa niesol v znamení myšlienky - rozprávkové Vianoce. Jeho začiatky siahajú ešte do čias, keď Základná škola v Horných Lefantovciach bola plnoorganizovaná. Napriek tomu, že počet žiakov, ktorí navštevujú našu školu je oveľa nižší, ako v čase vzniku tejto myšlienky - prezentovať um, šikovnosť a kreativitu žiakov aj týmto spôsobom, nič to ale nemení na fakte, že žiaci podali vďaka svojim vyučujúcim fantastický výkon  o čom svedčil aj neutíchajúci potlesk vďačných divákov.

      • Európsky týždeň boja proti drogám

      • V tomto týždni sa žiaci zamerali na aktivity zamerané na nebezpečenstvo drog (vypracovanie dotazníka o drogách, kreslenie a maľovanie obrázka s protidrogovou tematikou, športové disciplíny v telocvični, ap.).  
       Dňa 22.11.2019 si žiaci v telocvični ZŠ zasúťažili v rôznych športových disciplínach a potom to len začalo byť zaujímavé.
       Začala súťaž o najrýchlejšie autíčko. Chlapci si priniesli super autá a súťaž sa mohla začať. Najlepšie vodiť svoje auto vie Andrej Viskup z 3. ročníka a z dievčat to bola Ela Tomková zo 4. ročníka.
       A víťazmi sú všetci tí, ktorí sa zúčastnili a chlapci sa stali džentlmenmi, pretože požičali dievčatám svoje autíčka a podali im kurz rýchleho vedenia áut. 

      • Recyklohry II

      • Veľa času vo vzdelávacom procese venujeme téme klimatická kríza ,tak sme sa aj my znovu aktívne zapojili  v rámci 2. úlohy a  žiaci vytvorili  Recyklostrom z PET fliaš.