• Organizácia

     • Informácie

     • Názov školy: Základná škola, Farská ulica 20, Horné Lefantovce 
      Zriaďovateľ: Obecný úrad Horné Lefantovce
      Riaditeľka školy: Mgr. Janka Jankulová
      Vyučovací jazyk: slovenský
      Variant učebného plánu: 1. stupeň
      1. ročník – ŠkVP/ISCED 1/
      2. ročník - ŠkVP/ISCED 1/
      3. ročník – ŠkVP/ISCED 1/
      4. ročník – ŠkVP/ISCED 1/
       
      Počet tried: 2
      Počet tried v ŠKD: 1
       
      Sme neplnoorganizovaná základná škola s priestrannou telocvičňou, jedálňou,  školským klubom detí, knižnicou a odbornou učebňou výpočtovej techniky. 
       
      • Individuálny prístup k žiakom pri súčasnom počte žiakov v triedach
      • Rozšírená výučba angličtiny od 2. ročníka aj metódou CLIL (vyučovanie výchovných aj prírodovedných predmetov v anglickom jazyku)
      • Kultúrne a spoločenské akcie pre deti a rodičov