• Novinky

      • Zahájenie školského roka 2020/2021

      • Vážení rodičia!

       Otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. 9. 2020  o 9,10 hod.

       Účasť žiakov na vyučovaní je povinná.

       Otvorenie bude prebiehať v triedach. Povinnosťou žiaka je priniesť si rúško a hygienické vreckovky.

       Vstup zákonných zástupcov do priestorov školy je zakázaný s výnimkou žiakov 1. ročníka , ktorého smie sprevádzať iba jeden zákonný zástupca.

       Žiaci si  v prvý deň prinesú iba prezuvky.

       Povinnosti zákonných zástupcov:

       • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.)
       • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie.
       • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
       • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška( jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
       • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a ŠKD na školský rok 2020/2021.
       • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.
       • Na základe pokynov MŠVVaŠ SR zákonní zástupcovia nemôžu vstupovať do budovy školy. Žiakov 1. ročníka v 1. deň môže sprevádzať iba jeden zákonný zástupca, ktorý musí mať rúško.
       • V prípade , že žiak prejavuje príznaky ochorenia, alebo mu bola nameraná zvýšená telesná teplota alebo horúčka, žiak nebude do zariadenia prijatý.
       • Žiak do školy vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pred vstupom si žiak dezinfikuje ruky. Vstupuje do šatne bez sprievodu zákonného zástupcu.