• Novinky

      • Organizačné pokyny

      •  

       Organizačné pokyny k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 01. 06. 2020

        

       • Škola bude pre žiakov otvorená od 7:30 hod.
       • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu - každý deň v dĺžke 4 vyučovacích hodín do 11:30 tak, aby boli zaistené všetky hygienicko - epidemiologické nariadenia.
       • Každodenný ranný filter - zmeranie teploty žiaka, dezinfekcia rúk, vstup s rúškom. Rúško si žiak odloží až po príchode do svojej triedy.
       • Pri prvom vstupe predloží zákonný zástupca vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, taktiež po každom prerušení dochádzky na viac ako 3 dni.
       • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové vreckovky.
       • Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni tak, aby boli dodržané všetky potrebné hygienické nariadenia.
       • ŠKD bude v prevádzke každý deň od 11:30 do 16:30hod.
       • Vzdelávanie bude zamerané na precvičovanie, utvrdzovanie učiva, na posilnenie výchovných predmetov a na podporenie sociálnych zručností. Z toho vyplýva, že nebude pokračovať podľa ŠkVP.
       • Škola pred nástupom na vyučovanie, ako aj v priebehu vyučovania zabezpečí dôkladné čistenie a dezinfekciu všetkých priestorov, v ktorých sa žiaci a zamestnanci budú nachádzať. Taktiež sa bude dbať na pravidelné a časté vetranie miestností a zvýšený pobyt žiakov v exteriéri.
       • Rodičia nebudú mať povolený vstup do priestorov školy. Svoje dieťa si môžu vyzdvihnúť po telefonickom kontakte s vyučujúcim.
      • Rozhodnutie riaditeľky školy

      • Rozhodnutie o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ v 2. polroku šk.r. 2019/2020

       Na základe Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 6.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14. 04. 2020, riaditeľka Základnej školy, Farská ulica 20, Horné Lefantovce rozhodla:

       1. V období od 6. 4. 2020 sa nebude klasifikovať žiaden predmet v priebežnom hodnotení. Žiakom nebudú zadávané kontrolné práce, písomné previerky, diktáty, testy. Hodnotenie bude mať charakter konštruktívnej spätnej väzby a bude mať aj motivačný charakter.
       2. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok učiteľ získava z portfólií žiackych prác = pracovné listy, žiacke práce, projekty a známok, ktoré získali do konca marca 2020.
       3. Po obnovení vyučovania sa v školách písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej 3 týždne od nástupu žiakov do školy.
       4. Na záver školského roka žiaden žiak nebude hodnotený stupňom nedostatočný.
       5. Všetky výchovy (náboženská výchova, pracovné vyučovanie, informatika, clil, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova) nebudú hodnotené - ale na vysvedčení bude uvedené slovo „absolvoval“. Ostatné predmety budú klasifikované.