• Novinky

      • Zápis do 1. ročníka 2020/21

      • Zápis do 1. ročníka školy

                                                                                                                                             

       Dôležité informácie súvisiace so zápisom:

       Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku /do 31.8./ dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

       • Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Pri zápise je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
       • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri zápise uviesť  osobné údaje v súlade so školským zákonom.
       • Pri zápise sa kladie dôraz na primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti.
       • Do 1. ročníka našej ZŠ je možné zapísať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto deti budú vzdelávané v klasickej triede formou individuálnej integrácie.
       • O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2020.
       • Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľku základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej, emocionálnej, má zdravotné problémy).

        

       Súčasťou žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je:

       • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
       • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
       • Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať pri jeho zápise do školy.

       Všetky ďalšie dôležité informácie dostanete pri našom osobnom stretnutí

       Čo ponúkame:

       • Kvalitné primárne vzdelanie , zameranie na výučbu ANJ a MAT
       • Rodinné prostredie, individuálny prístup pri danom počte žiakov
       • Návšteva ZŠ v mieste bydliska-odstránenie časového stresu z cestovania
       • Výchova ku kultúre, k ľudovým tradíciam a zdravému životnému štýlu
       • Výučba NEJ formou záujmového útvaru
       • ŠvP, výlety , exkurzie, súťaže, výchovné koncerty, športové aktivity
       • Súbor zošitov a PZ pre každého prváka GRÁTIS
       • Po dohode možnosť individuálneho termínu zápisu do 1. roč.
       • Kontakt: 77 86 009, skolalefantovce@post.sk

       Dokumenty sú k dispozícii na stránke obce Horné Lefantovce

      • Putovná výstava

      • 13.2. k nám zavítala putovná výstava fyzikálnych a chemických pokusov, ktorá bola určená pre vekové kategórie 6-19 rokov. Atraktívnosťou bolo, že prebiehala interaktívnou formou medzi žiakmi a účinkujúcimi. A my žiaci sme mali možnosť presvedčiť sa, že aj také predmety , ako sú fyzika a chémia, ktoré sú niekedy strašiakom pre žiakov na 2.stupni, môžu byť zaujímavé a pútavé.

      • Karneval

      • Posledný deň pred jarnými prázdninami patril školskému karnevalu, ktorý bol spestrený rôznymi zaujímavými súťažami, kde žiaci mohli ukázať svoj um, šikovnosť a kreativitu. Bol to super deň, ktorý si žiaci po polročnom vysvedčení  naozaj zaslúžili.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

       Vyhodnotenie

       Kategória - poézia

       1. miesto  N. Ďurinová - 4. roč.
       2. miesto  N. Vaňová - 3. roč.
       3. miesto  L. Pavlíková - 4. roč.

        

       Kategória - próza

       1. miesto E. Tomková -4. roč.
       2. miesto  N. Ilášová - 3. roč.  
       3. miesto  L. Varga - 4. roč.                                                  
      • Divadlo

      • Deti z našej školy spolu s ďalšími dvomi malotriedkami si po období skúšania a polročných písomiek oddych v podobe návštevy historickej budovy SND naozaj zaslúžili a s veľkým záujmom si pozreli detskú operu s názvom Veľká doktorská rozprávka. Bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok, škoda len, že niektoré deti boli o tento zážitok ukrátené, pretože boli choré. A o čo vlastne v rozprávke išlo?

       V snívajúcej hlave tajomného pána doktora sa dejú prapodivné veci. Oživuje Vodníka, Vílu Amálku, Černokňažníka Magiáša, Trpaslíka, Híkavca a rôzne ďalšie rozprávkové stvorenia. Na náš dospelácky svet „sivej reality“ sa slovenský skladateľ Milan Dubovský pozrel vo svojej Veľkej doktorskej rozprávke očami detí: a čo uvidel, to prerozprával jazykom bezhraničných možností detskej fantázie, na ktorú tí skôr narodení vari už aj zabudli!